800 - 761 - Konstrukce sklobetonové a polykarbonátové


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky konstrukcí sklobetonových na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen objektech) uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A Zřízení konstrukcí
Část A 01 Konstrukce sklobetonové
Část B Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 Konstrukce sklobetonové
Část C Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 Konstrukce sklobetonové

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování sklobetonových konstrukcí na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO"). Ceník lze použít i pro oceňování sklobetonových konstrukcí, které jsou součástí provozních souborů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) ztížené práce na půdorysně zakřivených stěnách,
b) ztížené práce při kladení tvárnic do parketového vzoru,
c) betonový věnec kolem ventilací, mřížek, dveřních zárubní, oken a sklobetonových stěn,
d) bednění stěn, příček a oken,
e) dělící příčle sklobetonových oken stěn,
f) dilatační spáry podélných oken.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) osazení kotev pro sklobetonové konstrukce; tyto práce se oceňují položkou 953 94 – 1211 Osazení konzol nebo kotev ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
b) osazení ocelových okenních rámů; tyto práce se oceňují položkami souboru 641 94 - …. Osazení rámů okenních ocelových ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
c) osazení ocelových zárubní; tyto práce se oceňují položkami souboru 642 94 - …. Osazení ocelových zárubní ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
d) osazení ventilací a mřížek; tyto práce se oceňují položkou 953 94 – 1212 Osazení mříží ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
e) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

35. Způsob měření

351. Množství sklobetonových konstrukcí se určuje v m2 součtem rozvinuté plochy sklobetonové konstrukce a plochy obvodového rámu. Plocha dělicích příčlí se neodečítá.
352. Plochy otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, s jinou než sklobetonovou výplní, se odečítají.
353. Množství sklobetonových konstrukcí s kombinací ploch z bezbarvých a barevných tvárnic se určuje zvlášť součtem ploch bezbarvých a zvlášť součtem ploch barevných konstrukcí. Plocha rámu se přičítá k větší ploše.
Při rovnosti ploch se plocha rámu přičítá k ploše z barevných tvárnic.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet
úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ SKLOBETONOVÝCH

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost položek

121. Tato část je určena pro oceňování sklobetonových konstrukcí.

ČÁST B 01 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SKLOBETONOVÝCH

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost položek

121. Tato část je určena pro oceňování bourání sklobetonových konstrukcí.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami souboru 962 08 – 11.. Bourání stěn, příček a oken ze skleněných tvárnic části B 01 ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

ČÁST C 01 – OPRAVY KONSTRUKCÍ SKLOBETONOVÝCH

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost položek

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby sklobetonových konstrukcí.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami části A 01 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00