800 - 728 - Vzduchotechnika


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky pro ocenění vzduchotechniky na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Vzduchotechnika

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování vzduchotechniky na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník je určen i pro oceňování na provozních souborech.
122. Stavební práce na objektech v čl. 121, pro které tento ceník neobsahuje položky, se oceňují ostatními ceníky Cenové soustavy RTS, nebo individuální kalkulací.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) montáž potrubí, tvarovek, strojů a zařízení
b) montáž nosného materiálu,
c) dodávku podružného (montážního) materiálu např. výrobky pro svařování a pájení, elektrody, vázací a svařovací dráty, plyny na svařování a pájení, drobné výrobky z plastů a pryže, izolační hmoty, odmašťovače, tmely a lepidla, kyseliny a odrezovače. Jedná se o drobný materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie,
d) práci v blízkosti jiných technických rozvodů
e) výkony montážních strojů a mechanizmů,
f) práce ve výškách do 10 m.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku potrubí, tvarovek, strojů a zařízení; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) dodávku nosného materiálu (konzol, kotevních želez, závěsů, šroubů, hmoždinek, lišt, třmenů, příchytek, spojovacího materiálu apod.); tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
c) montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí zabudovaných do nebo na základní nosné konstrukce pro VZT zařízení; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce,
d) zhotovení základů a kotevních bloků pro VZT zařízení; tyto práce se oceňují položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
e) lešenářské práce; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-3 Lešení-dočasné jeřábové dráhy,
f) Zakrývání strojů a zařízení proti znečištění při současné nebo následné stavební činnosti; tyto práce jsou započteny v ceně stavebních prací,
g) Protipožární ochranu (prostupy, ucpávky); tyto práce se oceňují položkami části A 05 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
h) přípravu a zahájení zkušebního provozu včetně komplexního vyzkoušení a na zkušební provoz; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou,
i) výchozí technické revize, revizní zprávy a revizní knihy; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Zpětné montáže demontovaných strojů, zařízení a nosného materiálu se oceňují položkami montáží příslušných částí A.
322. Dílčí montáže strojů, zařízení a nosného materiálu se oceňují individuální kalkulací.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle od místa zabudování, pokud není u jednotlivých částí ceníku uvedeno jinak. Místem zabudování se rozumí půdorys stroje, při montáži uvnitř objektu celý prostor ovládaný provozuschopnými zvedacími a dopravními prostředky.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Pro volbu položek pro ocenění přesunu hmot je rozhodující druh konstrukce (obor TSKP) vzduchotechniky a výška stavebního objektu.
3912. U objektů s podzemní částí je rozhodující výška nebo hloubka části objektu. Hloubka a výška se v tomto případě nesčítá. Pro ocenění přesunu hmot pak platí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce převažující části objektu.

392. Platnost položek

3921. Položky pro ocenění přesunu hmot stanovené v částech A 01 tohoto ceníku jsou určeny pro oceňování přesunu hmot na novostavbách, při změnách objektů, opravách a údržbě.
3922. Ceny přesunu hmot se používají v případě vnitrostaveništní dopravy materiálu a montovaných technologických zařízení nad rámec vymezeného prostoru technologické manipulace a v případě, kdy je v projektu určeno použití staveništní meziskládky materiálu.

395. Způsob měření

3951. Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu (z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:
- u výšky bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace, apod.) přesahující střešní rovinu,
- u hloubky bez přihlédnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štětové stěny apod.).

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - VZDUCHOTECHNIKA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vzduchotechnických zařízení - potrubí, tvarovky, potrubní elementy, distribuční elementy, ventilátory (obor TSKP 728 - vzduchotechnika).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou zakalkulovány náklady na stroje k manipulaci dílů při finálním osazování z důvodů jejich velké hmotnosti nebo velkých prostorových rozměrů.
1312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na elektroinstalaci, tyto práce se oceňují položkami ceníku M 21 Elektromontáže.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot pro vzduchotechnické zařízení se oceňuje položkami souboru položek 998 72-8... části A 01 tohoto ceníku.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Radiální (odstředivý) ventilátor je ventilátor, ve kterém proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívá se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak.
Axiální (osový) ventilátor je ventilátor, ve kterém proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak.
Diagonální ventilátor je ventilátor, ve kterém proudí vzduch do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°.
Nízkotlaký ventilátor - tlak do 1 kPa
Středotlaký ventilátor - tlak od 1 kPa do 3 kPa
Vysokotlaký ventilátor – tlak od 3 kPa

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00