800 - 714 - Akustická a protiotřesová opatření


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen "položky") pro ocenění akustických opatření na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Akustická opatření
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Akustická opatření
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Akustická opatření

12. Platnost

121. Ceník platí pro oceňování akustických a protiotřesových opatření na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník platí i pro oceňování akustických a protiotřesových opatření na provozních souborech.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl.121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) kovové pohltivé obklady
položkami souborů položek 767 13-...., 767 42-...., 767 58-.... části A 02 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
b) zdvojené podlahy
položkami souboru položek 767 59-.... části A 01 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
c) tlumiče vzduchotechniky
položkami souboru položek 767 86-.... části A 01 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
d) konstrukční součásti závěsných systémů akustických opatření
položkami souboru položek 767 99-.... části A 03 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
e) protiotřesové izolátory z kovových prvků
položkami souboru položek 767 86-.... části A 01 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
f) protizvukové izolace ukládané volně, prováděné současně s pracemi HSV
položkami souborů položek 346 55-...., 346 58-...., 346 59-...., 346 96-...., 346 97-...., 346 98-.... ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1. 1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku dřevěných zvukoizolačních panelů a zvukoizolačních desek;
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 5 %,
b) dodávka protiprašných a izolačních vložek vyjma fólie a sklotkaniny;
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 5 %,
c) dodávka fólie, sklotkaniny a pletiva;
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši
- 10% pro výplňový materiál a pro zakrytí,
- pro zaoblení je stanovena NSM 2,60 m2 fólie na 1 m2 montáže, ztratné se nestanoví,
d) dodávka nátěru antivibračního;
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 5 %,
e) dodávka zvukotěsných dveří, zvukotěsných oken a zvukotěsných kabin;
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
f) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 20 m vodorovně a 3,5 m svisle.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

PE polyethylén

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - AKUSTICKÁ OPATŘENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování akustických opatření (obor TSKP 714 - Akustická opatření).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Plocha obkladu je určena v m2 obkládané konstrukce podle projektu. Plocha obložených nadpraží a ostění se připočítává. Neobložené plochy jednotlivě větší než 1 m2 se neodečítají.
352. Plocha obkladu pilířů nebo sloupů se určuje v m2 podle projektu.
353. Plocha povrchové úpravy nátěrem antivibračním se určuje v m2 podle ustanovení čl. 351.
354. Plocha izolace pohltivých a konstrukčních součástí se určuje v m2 podle ustanovení čl. 351.
355. Množství montáže zvukotěsných oken se určuje v kusech oken; množství oken ve specifikaci se určuje v kusech okenních dílců podle počtu zasklení;
množství dilatačních vložek ve specifikaci se určuje v množství kusů oken zmenšeném o jedno.

Část B 01 - AKUSTICKÁ OPATŘENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování demontáže akustických opatření (obor TSKP 714 - Akustická opatření).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii; tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

35. Způsob měření

351. Plocha demontáže pohltivých obkladů a plocha demontáže pohltivých a konstrukčních součástí se určuje v m2 podle ustanovení čl. 351 části A 01 tohoto ceníku.
352. Množství demontáže zvukotěsných oken se určuje v kusech oken podle ustanovení čl. 355 části A 01 tohoto ceníku.
353. Množství demontáže zvukotěsných kabin se určuje v kusech kabin.

Část C 01 - AKUSTICKÁ OPATŘENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování oprav a údržby akustických opatření (obor TSKP 714 - Akustická a protiotřesová opatření).
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě akustických opatření se oceňuje položkami souboru položek 998 71-4... části A 01 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00