800 - 762 - Konstrukce tesařské


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění tesařských prací na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Konstrukce tesařské
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Konstrukce tesařské
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Konstrukce tesařské

12. Platnost položek

121. Ceník je určen pro oceňování tesařských konstrukcí na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO) mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník platí i pro oceňování tesařských konstrukcí na provozních souborech.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl.121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) dřevostavby z prefabrikovaných dřevěných dílců (obor JKPOV 612);
tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-763 Dřevostavby z dřevěných prefabrikovaných dílců - montáž.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

322. Položky nejsou určeny pro montáž krovů věžových střech různých tvarů; tyto stavební práce se oceňují individuální kalkulací.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 20 m vodorovně a 4 m svisle.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

BO borovice
D průměr
KVH konstrukční hranol
OSB dřevoštěpková deska
PVC polyvinylchlorid
SM smrk
tl. tloušťka

6. PŘÍLOHY

Tabulka ztratného pro specifikace.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro
výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ TESAŘSKÝCH

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování tesařských prací (obor TSKP 762 - Konstrukce tesařské) na objektech uvedených v čl. 121 Obecných podmínek tohoto ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodání řeziva a výrobků;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; ztratné se stanoví podle přílohy,
b) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují položkami číslo 762 08-4111 až -4211.

132. Zednické výpomoci

1322. V položkách jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:
a) vysekaní rýh, kapes, nik a vyvrtání kotevních otvorů pro vložení tesařských konstrukcí a jejich upevňovacích prvků ve zdivu z cihel a tvárnic, v betonových nebo železobetonových konstrukcích,
b) osazení nastřelením, zazděním nebo zabetonováním do 0,05 m2 pohledové plochy,
c) dodání nastřelovacích hřebů, nábojek, špalíků, malty a betonové směsi.
1323. Pokud předmětem dodávky stavebních prací PSV nejsou zednické výpomoci, poskytne dodavatel prací PSV srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah položek

331. V položkách souborů:
762 11-.... Montáž konstrukce stěn a příček na hladko,
762 12-.... Montáž konstrukce stěn a příček vázaných,
762 33-.... Montáž vázaných konstrukcí krovů,
762 35-.... Montáž nadstřešních konstrukcí,
762 7.-.... Montáž prostorových vázaných konstrukcí,
762 82-.... Montáž stropnic
jsou zakalkulovány i náklady na zhotovení konstrukce.

35. Způsob měření

351. Množství konstrukce stěn a příček na hladko se určuje v m součtem délek jednotlivých druhů řeziva v konstrukci.
352. Množství tesařsky zhotovených konstrukcí se určuje pro:
- konstrukce stěn a příček,
- konstrukce sklepních přepážek,
- vázané konstrukce krovů,
- prostorové vázané konstrukce,
- stropnice,
v m součtem jednotlivých délek řeziva.
353. Množství plošných konstrukcí se určuje pro:
- bednění stěn a příček,
- bednění a laťování střech,
- obložení stěn,
- obložení stropů,
- záklopy a podbíjení,
- položení podlah a polštářů,
v m2 z rozměrů konstrukce podle projektu.
Od celkové plochy bednění, obložení a záklopů se odečítají neobložené plochy větší než 0,5 m2, u podlah a polštářů se odečítají plochy větší než 0,25 m2.
354. Množství jednotek schodiště se určuje v m součtem jednotlivých délek schodišťových stupňů.
355. Délka zábradlí se určuje v m délky zábradlí podle projektu.

Část B 01 – DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ TESAŘSKÝCH

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování bourání (demontáže) tesařských konstrukcí (obor TSKP 762 - Konstrukce tesařské) na objektech uvedených v čl.121 Obecných podmínek.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách pro ocenění demontáže nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vysekání kování dveří a vrat,
b) odstranění upevňovacích prvků (např. latí, špalíků),
c) vysekání zazděných tesařských konstrukcí,
d) vnitrostaveništní přemístění (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii,
e) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky.
Tyto práce se oceňují jako práce HSV položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Plocha demontáže stěn a příček se určuje v m2. Otvory ve stěnách se neodečítají.
352. Množství jednotek demontáže schodiště se určuje v m součtem délek jednotlivých stupňů.
355. U demontáže ostatních tesařských konstrukcí platí způsob měření podle části A 01 tohoto ceníku.

Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ TESAŘSKÝCH

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby tesařských konstrukcí (obor TSKP 762 - Konstrukce tesařské) na objektech uvedených v čl.121 Obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách pro ocenění oprav nejsou zakalkulovány náklady na:
a) podchycování konstrukcí;
tyto práce se oceňují položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Množství jednotek vyřazených částí střešní vazby se určuje v m délky prvků, bez čepů.
352. Množství jednotek doplnění střešní vazby se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě tesařských konstrukcí se oceňuje položkami souboru 998 76- části A 01 tohoto ceníku.

Přílohy

Ztratné pro specifikace řeziva

 

 

 

 

 

 

 

 


Ztratné pro specifikace ocelových spojovacích součástí 3 %

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00