800 - 713 - Izolace tepelné


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění izolací tepelných na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech"), uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A 01 - Izolace běžných stavebních konstrukcí
Část A 02 - Izolace chlazených a temperovaných místností
Část A 03 - Izolace těles
Část A 04 - Izolace potrubí
Část A 05 - Nástřiky a obklady protipožární a tepelně izolační
Část B 01 - Odstranění izolace těles a potrubí
Část C 01 - Údržba běžných stavebních konstrukcí, těles a potrubí.

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování tepelně izolačních prací na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník je určen i pro oceňování izolačních prací na provozních souborech.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách montáže nejsou zakalkulovány náklady na:
hlavní materiál (uvedený v popisech položek v závorce);
tento materiál se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví, množství materiálu ve specifikaci se určuje podle přílohy Jednotkové množství materiálu ve specifikacích.
práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Izolace tepelné se oceňují závazně v tomto pořadí:
a) položkou za "izolační soustavu" (čl. 4),
položkou za "základní izolační vrstvu" a položkou (položkami) za "izolační doplňující konstrukce" (čl. 4).

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 20 m vodorovně a 3,5 m svisle.

39. Přesun hmot

Přesun hmot se oceňuje položkami souboru 998 71-3... části A 05 tohoto ceníku.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Al hliníkový
ALN asfaltový izolační lak
ALT asfaltový izolační lak
EI požární odolnost, brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
EW požární odolnost, omezuje šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
EPS expandovaný (pěnový) polystyren
Fe železný
HEB, I, IE ocelová zatepla válcovaná tyč
PE polyethylén
SA suspenze asfaltová
tl. tloušťka
UW vodicí sádrokartonový profil
VZT vzduchotechnické zařízení

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Jednotkové množství materiálu ve specifikaci

511. Jednotkové množství materiálu ve specifikaci uvedené v příloze platí jen pro materiály vymezené oborem JKPOV (sl. 5) a popisem (sl. 6).
512. Jednotkové množství specifikace u materiálů v příloze neuvedených, stanoví dodavatel po projednání s odběratelem.
513. Jednotkové množství specifikace u materiálu v příloze neuvedených se stanoví podle platných technických podmínek těchto materiálů (TP, ČSN, ČSN EN) a nejsou-li, pak porovnáním na nejblíže porovnatelný materiál v příloze.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé
náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - IZOLACE BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování tepelných izolací běžných stavebních konstrukcí (obor TSKP 713 - Izolace tepelné).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na parotěsnou zábranu; tyto stavební práce se oceňují samostatnými položkami tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Plocha izolace stavebních konstrukcí se určuje v m2 z rozměrů izolované konstrukce podle projektu.
3511. Z plochy izolace se odečítají neizolované plochy jednotlivě vetší:
a) přes 1 m2 u stěn,
přes 2 m2 u podlah, stropů a střech a střešních proniků (např. komíny, větrací průduchy, světlíky).

Část A 02 - IZOLACE CHLAZENÝCH A TEMPEROVANÝCH MÍSTNOSTÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování tepelné izolace chlazených a temperovaných místností (obor TSKP 713 - Izolace tepelné).

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

31. Volba položek

311. Izolace svislých vnitřních ploch proniku ve stropech výšky do 1 m se oceňuje jako izolace stropu, výšky přes 1 m jako izolace stěn.

35. Způsob měření

351. Plocha izolace stěn se určuje v m2 z rozměrů konstrukce podle projektu (je uvažován vnitřní povrch izolované konstrukce). Plocha izolace nadpraží a ostění se připočítává. Otvory a neizolované části jednotlivě větší než 1 m2 se odečítají.
352. Plocha izolace sloupů a pilířů se určuje v m2 z výšky podle projektu a obvodu určeného:
u kruhového průřezu - z průměru pilíře zvětšeného o dvě tloušťky izolace,
u čtyřhranného průřezu - z délky a šířky pilíře zvětšených v rozměru délkovém a šířkovém a jednu tloušťku prováděné izolace,
u vícehranného průřezu - se určuje jako u kruhového průřezu, přičemž se vychází z průměru opsané kružnice.
353. Plocha izolace stropu se určuje v m2 z rozměru konstrukce podle projektu (je uvažován vnitřní povrch izolované konstrukce). Otvory a neizolované plochy jednotlivě větší než 2 m2 se odečítají.
354. Plocha izolace podlah se určuje v m2 z rozměru konstrukce podle projektu (je uvažován vnitřní povrch izolované konstrukce). Otvory a neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2 se odečítají.

Část A 03 - IZOLACE TĚLES

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování tepelných izolací těles (obor TSKP 713 - Izolace tepelná).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) přivaření úchytné konstrukce;
tyto práce se oceňují položkami souboru položek 767 99 části A 03 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění snímatelné tepelné izolace prováděné technologií Almatol jsou určeny i pro oceňování snímatelné tepelné izolace potrubí, přírub a armatur.

35. Způsob měření

351. Plocha vnější nesnímatelné izolace těles se určuje v m2 z rozměrů povrchu těles podle projektu, zvětšeného o tloušťku izolační vrstvy. Neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2 se odečítají. U povrchové úpravy z profilovaných plechů se výška profilu nevyplněného izolací nezapočítává. Zakončení izolace se nezapočítává.
352. Plocha vnitřní nesnímatelné izolace těles se určuje v m2 z rozměrů vnitřního povrchu těles podle projektu. Neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2 se odečítají. Zakončení izolace se nezapočítává.
353. Množství izolace výplně prostoru se určuje v m3 z rozměru vyplňovaného prostoru podle projektu. Objem těles, zařízení a potrubí průměru přes 100 mm, zabudovaných ve vyplňovaném prostoru se odečítá.
354. Plocha snímatelné izolace se určuje v m2 z rozměrů snímatelné izolace podle projektu. Viditelné zakončení povrchu izolace se započítává. Neizolované plochy a plochy vnitřních otvorů čel větší než 1 m2 se odečítají.
355. Plocha snímatelných a nesnímatelných izolací bombírovaných čel z dílků nebo čel z klínů se určuje v m2 .
356. Plocha vnější izolace bloku potrubí se určuje v m2 z rozměrů podle projektu.
357. Při oceňování jednotlivých základních izolačních vrstev samostatně se určuje plocha izolace pro každou vrstvu samostatně.

Část A 04 - IZOLACE POTRUBÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování tepelných izolací potrubí (obor TSKP 713 - Izolace tepelné).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) přivaření úchytné konstrukce;
tyto stavební konstrukce se oceňují položkami souboru 767 99 části A 03 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
nátěry tepelných izolací potrubí (např. penetrační, separační, na sádru nehořlavé);
tyto nátěry se oceňují položkami souboru 713 39 části A 03 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

31. Volba položek

311. Snímatelné tepelné izolace přírub a armatur technologií Almatol se oceňuje položkami části A 03 tohoto ceníku.
312. Nátěry pro tepelné izolace potrubí (např. penetrační, separační, na sádru hořlavé) se oceňují položkami čís. 713 39-2511 až -2556 části A 03 tohoto ceníku.

35. Způsob měření

3511. Plocha vnější izolace potrubí a ohybů se určuje v m2 z délky potrubí podle projektu a jeho vnějšího průměru zvětšeného o dvě tloušťky izolační soustavy. Tloušťka povrchové úpravy z vlnité lepenky a plechu nebo z vlnité lepenky a fólie se do tloušťky izolační soustavy započítává hodnotou 5 mm.
3512. Odečítají se neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2. Plocha zakončení pevného oplechování izolace čílka se nezapočítává.
3513. Délka potrubí se určí souvisle v ose potrubí mezi přírubami armatur a mezi izolací tvarovek. Délka ohybu se měří v ose ohybu mezi rovinami kolmými na konce rovného potrubí a je dána poloměrem a úhlem ohybu. Délka odboček se měří v osách od osy hlavního potrubí.
352. Množství izolace výplně prostoru se určuje v m3 z rozměrů vyplňovaného prostoru podle projektu; objem těles, zařízení a potrubí průměru přes 100 mm, zabudovaných ve vyplňovaném prostoru a dalších nevyplňovaných prostor jednotlivě větších než 0,25 m3 se odečítá.
353. Plocha vnitřní izolace potrubí se určuje v m2 z délky potrubí podle projektu a jeho vnitřního průměru. Délka se měří v ose potrubí. Odečítají se neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2.
354. Při oceňování jednotlivých základních izolačních vrstev samostatně se určuje plocha izolace pro každou vrstvu samostatně.
355. Plocha izolace přírub a armatur se určuje výpočtem povrchu náhradních geometrických těles.
356. Plocha snímatelné izolace s plechovou povrchovou úpravou se určuje výpočtem povrchu náhradních geometrických těles, plocha vnitřních otvorů čel větších než 1 m2 se odečítá.

Část A 05 - NÁSTŘIKY A OBKLADY PROTIPOŽÁRNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování nástřiků a obkladů protipožárních a tepelně izolačních (obor TSKP 713 - Izolace tepelné).

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

35. Způsob měření

351. Protipožární nástřiky

a) Konstrukce ocelové.
Plocha izolace ocelových konstrukcí se určuje způsobem měření uvedeným v čl. 351 všeobecných podmínek ceníku 800-783 Nátěry.
Konstrukce jiné než ocelové.
Plocha protipožárních nástřiků
- rovných stropů a stěn se určuje z rozměrů konstrukce podle projektu,
- ostatních konstrukcí se určuje z rozměrů konstrukce podle projektu zvětšených o tloušťku nástřiku.
Odečítají se neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2.

352. Protipožární obklady

3521. Plocha protipožárních obkladů

- rovných stropů a stěn se určuje z rozměrů konstrukce podle projektu,
- ostatních konstrukcí se určuje z rozměrů konstrukce podle projektu zvětšených o tloušťku obkladu.
Odečítají se neizolované plochy jednotlivě větší než 1 m2.

Část B 01 - ODSTRANĚNÍ IZOLACE TĚLES A POTRUBÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáží tepelných izolací (obor TSKP 713 - Izolace tepelné).
123. Stavební práce objektů uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky
a) bourání (demontáž) izolací běžných stavebních konstrukcí,
bourání (demontáž) izolací chlazených a temperovaných místností,
bourání (demontáž) protipožárních nástřiků a obkladů,
se oceňují položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

35. Způsob měření

Plocha demontované izolace se určuje podle ustanovení čl. 35 části A 03 Izolace těles a A 04 Izolace potrubí.

Část C 01 - ÚDRŽBA BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, TĚLES A POTRUBÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby tepelných izolací (obor TSKP 713 - Izolace tepelné).

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

31. Volba položek

311. Opravy tepelných izolací běžných stavebních konstrukcí těles a potrubí se oceňuje položkami části A 01, A 03 a A 04 a příplatkem k položce za správkový kus, této části ceníku.
312. Opravy izolací chlazených a temperovaných místností a opravy protipožárních nástřiků a obkladů se oceňují položkami části B 01 a položkami části A 02 a A 05 tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Počet správkových kusů se určuje jednotlivě v kusech úseku oprav podle projektu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00