800 - 766 - Konstrukce truhlářské


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Sborník obsahuje položky truhlářských prací na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění:
Část A 01 - Zřízení konstrukcí objektů
Část B 01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
Část C 01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů

12. Platnost

121. Sborník je určen pro oceňování truhlářských konstrukcí na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen oborů JKSO) mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami sborníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Sborník platí i pro oceňování truhlářských konstrukcí na provozních souborech.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku výrobků (vyjma montážního materiálu podle čl.1313 části A 01 tohoto sborníku);
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné je stanoveno poznámkami u jednotlivých souborů položek.

132. Zednické výpomoci

1322. V položkách jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:
a) vysekání rýh o průřezu do 70x30 mm a kapes do 70x70x50 mm
pro uložení truhlářských konstrukcí,
b) osazení nastřelením, zazděním nebo zabetonováním do 0,05m2 pohledové plochy,
c) dodání nastřelovacích hřebů, nábojek, špalíků, malty a betonové směsi.
1323. Pokud předmětem dodávky stavebních prací PSV nejsou zednické výpomoci, poskytne dodavatel prací PSV srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny jen pro montáž truhlářských konstrukcí pevně zabudovaných do objektu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Al hliník
DB dub
dl. délka
dř. dřevo, dřevěný, dřevěná
H výška
MD modřín
PP paropropustná expanzní páska (exteriér)
PT parotěsná okenní fólie (interiér)
PVC polyvinylchlorid
skl. sklo
SM smrk
š. šířka
tl. tloušťka
tvr. tvrdý
1kř. jednokřídlý
2kř. dvoukřídlý
3kř. tříkřídlý
4kř. čtyřkřídlý

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

11. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování truhlářských konstrukcí (obor TSKP 766 - Konstrukce truhlářské) na objektech uvedených v čl. 121 Obecných podmínek tohoto sborníku.
123. Tato část neobsahuje položky pro ocenění montáže konzol a podpěr pro upevnění truhlářských konstrukcí. Tyto stavební práce se oceňují položkami sborníku 800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) montážní materiál (např. vruty, hřebíky, tmel, těsnící provazec), pokud není součástí dodávky truhlářských výrobků.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pro volbu položky pro ocenění montáže okna je rozhodující plocha určená součinem jmenovitých rozměrů okna.
312. Pro volbu položky pro ocenění montáže meziokenní izolační vložky je rozhodující způsob osazení a plocha určená součinem jmenovitých rozměrů vložky.
313. Pro volbu položky pro ocenění montáže dřevěné stěny je rozhodující výška stěny.

32. Platnost položek

321. Položky souborů:
766 66-15.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s polodrážkou
766 66-16.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez polodrážky
766 66-23.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných do zazděné rámové zárubně
766 66-42.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných do zazděné rámové zárubně kývavých
jsou určeny i pro montáž dveřních křídel s povrchovou úpravou, např. Umacron, Solodur.
322. Položky souborů:
766 61-.... Montáž oken nekompletizovaných
766 62-.... Montáž oken kompletizovaných
neplatí pro montáž oken s izolačním trojsklem.

33. Obsah položek

331. V položkách souborů:
766 65-21.. Montáž dveřních křídel nekomletizovaných do zazděné rámové zárubně
766 65-42.. Montáž dveřních křídel nekomletizovaných do zazděné rámové zárubně kývavých
766 66-21.. až 23.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných do zazděné rámové zárubně
766 66-51.. až 52.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných do zazděné rámové zárubně kývavých
jsou zakalkulovány i náklady na jednostranné olištování zárubně (popř. nadsvětlíku).
332. V položkách souborů:
766 61-.... Montáž oken nekompletizovaných
766 62-.... Montáž oken kompletizovaných
766 63-.... Montáž balkónových dveří nekompletizovaných
766 64-.... Montáž balkónových dveří kompletizovaných
nejsou zakalkulovány náklady na montáž těsnění oken a těsnění balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem plyuretanovou páskou. Toto těsnění se oceňuje položkami souboru 766 69-15.. Montáž těsnění oken a balkónových dveří této části ceníku.
333. V položkách souborů:
766 65-21.. Montáž dveřních křídel nekompletizovaných do zazděné rámové zárubně
766 66-15.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s polodrážkou
766 66-23.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo modřínu
nejsou zakalkulovány náklady na montáž
- okopního plechu na dveřních křídlech,
- samozavírače,
- stavěče křídel;
tato montáž se oceňuje položkami souboru 766 66-91.. dokování této části sborníku.
334. V položkách souborů:
766 41-.... Montáž obložení stěn
766 42-.... Montáž obložení stropů
nejsou zakalkulovány náklady na olištování.
Toto olištování se oceňuje položkami souboru 766 69-97.. Montáž překrytí spár lištou části A 01 tohoto sborníku.

34. Technologická manipulace

V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a do 3,5 m svisle.

35. Způsob měření

351. Plocha stěn plných, polozasklených, celozasklených a lodžiových se určuje v m2 z projektovaných rozměrů. Plochy otvorů se neodečítají.
352. Množství stěn záchodových (instalační blok WC) se určuje v ks.
353. Množství jednotek schodišťových madel se určuje v m osy madlového pásu zábradlí.
354. Plocha obložení stěn, podhledů a ostění se určuje v m2 z rozměrů podle projektu.
355. Plocha krytů topných těles se určuje v m2 součtem rozvinutých ploch krytů (včetně horní a boční plochy).

Část B 01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - DEMONTÁŽ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže truhlářských konstrukcí pro další použití (obor TSKP 766 - Konstrukce truhlářské) na objektech uvedených v čl. 121 Všeobecných podmínek tohoto sborníku.
123. Bourání truhlářských konstrukcí, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami sborníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) demontáž montážního materiálu.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) bourání (demontáž) kotevních šroubů, konzol a podpěr;
toto bourání se oceňuje položkami sborníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah položek

331. V položkách souborů:
766 41-.... Demontáž obložení stěn,
766 42-.... Demontáž obložení podhledů,
je zakalkulována demontáž krycích lišt a soklu.

35. Způsob měření

351. Plocha demontáže stěn se určuje v m2 z rozměrů stěny podle projektu. Plochy otvorů se neodečítají.
352. Plocha demontáže obložení stěn a podhledů se určuje v m2 z rozměrů obložení podle projektu.

Část C 01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část obsahuje položky pro ocenění oprav a údržby truhlářských konstrukcí (obor TSKP 766 - Konstrukce truhlářské) na objektech uvedených v čl. 121 Obecných podmínek sborníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách oprav nejsou zakalkulovány náklady na:
a) u oprav s výměnou dílčích prvků,
- dodávka dílčích prvků,
- dodávka montážního materiálu,
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; ztratné se nestanoví,
b) u výměny kompletních křídel,
- dodávka okenních křídel,
- dodávka montážního materiálu,
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; ztratné se nestanoví.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě truhlářských konstrukcí se oceňuje položkami souboru cen 998 76-6 části A 01 tohoto sborníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00